Integritetspolicy besökare webbsida - Gradén Mattsson

Integritetspolicy besökare webbsida

Integritetspolicy för Gradén Mattsson

 

Gradén Mattsson AB och våra koncernbolag (“Gradén Mattsson”, ”GM” eller “vi”) tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på vår webbsida.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av GM används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom GM sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga GM:s bolag och i samtliga kontaktytor mot besökare i våra digitala kanaler. Om en annan, mera specifik, integritetspolicy publiceras av GM för ett särskilt sammanhang, ska den ha företräde framför denna integritetspolicy.

 

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel är namn och kontaktuppgifter.

Behandling innefattar i princip allt man kan tänkas göra med personuppgifter: insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 

Gradén Mattssons behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du kommunicerar med oss kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex: namn, e-postadress, bransch, företagsnamn och meddelande. Insamlingen som beskrivs sker genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på vår hemsida.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, och maximalt i två år.

 

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som vi samlar in kommer att behandlas för följande ändamål:

– Affärsutveckling

– Kundservice

– För att kunna besvara en specifik fråga som du ställer eller synpunkt som du lämnar

– För att med dig diskutera eventuella nya samarbetsformer (om du angett att du är intresserad av det)

 

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att förbättra vårt kundbemötande eller utforska nya samarbeten med potentiella uppdragsgivare.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt aktiva samtycke i förväg.

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Gradén Mattsson kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för vår räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med rekrytering, marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för GM:s räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Gradén Mattsson kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Gradén Mattsson ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Gradén Mattsson på adress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Dataskyddsinspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Behandling av personuppgifter om barn

Vi riktar oss inte mot målgruppen barn och samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Gradén Mattsson ber vi dig att kontakta oss på den e-postadress som anges nedan för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

 

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Gradén Mattsson-koncernen. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via: gdpr@gradenmattsson.se

 

Ändring av denna integritetspolicy

Gradén Mattsson kan komma uppdatera denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på GM:s webbsidor.

 

Cookie Policy / Integritetspolicy
© Gradén Mattsson 2024